در یک سری از اعداد، یکی از اعداد مجهول است و می خواهیم با توجه به روابط موجود بین اعداد، آن را بیایم.

 

تست هوش با جواب,تست هوش تصویری جدید

تست هوش رابطه بین اعداد

 

با توجه به روابط موجود بین این اعداد، چه عددی باید جایگزین علامت سؤال شود؟

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

 

پاسخ تست هوش کشف روابط بین اعداد:

۷۹۴

این سری از اعداد با رابطه زیر تعریف می شوند:

 11 + 21 + 31 = 6 

۱۲ + ۲۲ + ۳۲ = ۱۴

۱۳ + ۲۳ + ۳۳ = ۳۶

۱۴ + ۲۴ + ۳۴ = ۹۸

  15 + 25 + 35 = 276

  16 + 26 + 36 = 794

 

منبع:ihoosh.irگرد آوری : ناز میهن